Salgs- og leveringsbetingelser

Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, med mindre parterne skriftligt har aftalt andet.

Tilbud og priser:

Tilbud er gældende i 14 dage fra tilbuddets afgivelse, hvorefter det bortfalder. Ved ændringer i det udarbejdede tilbud, forbeholder Agerbo Teknik & Miljø ApS sig ret til ændringer i såvel pris som leveringstid.

Alle priser er anført eksklusiv moms.

Leveringstid

Agerbo Teknik & Miljø ApS er alene ansvarlig for forsinkelse, såfremt forsinkelsen skyldes forsømmelse fra firmaets side.

Særligt foreligger der ikke forsinkelse med leveringen hvis dette skyldes:

  • Ændringer i arbejdets art og omfang krævet af kunden
  • Forsinkede råvare leverancer til brug for arbejdet
  • Krig, usædvanlige naturbegivenheder, brand og strejker el.lign
  • Vejrlig der forsinker eller forhindre arbejdet
  • Offentligt påbud eller forbud der ikke kan tilskrives Agerbo Teknik & Miljø ApS´s forhold.

Kan der ikke ske levering/aflevering på det aftalte tidspunkt, skal Agerbo Teknik & Miljø ApS dog gøre kunden opmærksom herpå uden ugrundet ophold.
Forsinkelser på over 3 måneder berettiger begge parter til at hæve aftalen.

For så vidt angår forsinkelser under 3 måneder er kunden alene berettiget til at hæve aftalen, såfremt kunden skriftligt ved aftalens indgåelse har betinget sig levering/aflevering til en bestemt tid.

Betaling:

Hvor andet ikke er aftalt, er betalingsbetingelserne 8 dage fra fremsendelse af faktura. Ved forsinket betaling beregnes renter efter rentelovens bestemmelser. Der beregnes et rykkergebyr på kr. 100,- pr. rykker. I tilfælde af inkasso tilføjes Agerbo Teknik & Miljøs sagsomkostninger, samt selvrisiko for retshjælpsdækning, til kundens regning.

Manglende eller for sen betaling medfører, at arbejdet stoppes uden, at kunden kan gøre misligholdelsesbeføjelser gældende.

Alle materialer leveret af Agerbo Teknik & Miljø tilhører Agerbo Teknik & Miljø, indtil sidste og endelig regning er betalt fuldt ud.

Garantistillelse:

Ved fremsættelse af krav herom skal der stilles garanti. Garantien skal stilles som en anfordringsgaranti fra en bank- eller sparekasse. Garantien skal svare til 10 % af entreprisesummen.

Manglende garantistillelse, efter fremsættelse af krav medfører, at arbejdet stoppes.

Mangler og reklamation:

Køber har pligt til ved afleveringen af arbejdet eller levering af materialer straks at gennemgå det leverede. Mangler, som kan konstateres ved afleveringen, skal der reklameres over skriftligt inden 7 dage.Agerbo Teknik & Miljø ApS ombytter, afhjælper eller supplerer efter eget valg.

Såfremt der efterfølgende viser sig mangler, som det ikke har været muligt at konstatere ved modtagekontrollen, ombytter eller afhjælper Agerbo Teknik & Miljø ApS ligeledes efter eget valg. Det er en betingelse, at der reklameres inden 7 dage fra det tidspunkt, hvor manglen er eller burde være konstateret, og at betalingsbetingelserne i øvrigt er overholdt.

Agerbo Teknik & Miljø ApS kan i ingen tilfælde gøres ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet end direkte tab – herunder arbejdsløn ved demontering og montering som følge af mangler.

Væsentlige mangler giver køber ret til at hæve den indgåede aftale.

Forsikring:

Det forudsættes, at Agerbo Teknik & Miljø ApS og deres eventuelle underleverandører, medtages som sikrede på den/de af bygherren tegnede forsikringer, herunder brand- og stormskadeforsikring samt entrepriseforsikring.

Garanti:

Såfremt Agerbo Teknik & Miljø ApS har anvendt materialer, hvorpå der ydes garanti udover købelovens bestemmelser videreføres denne garanti til kunden.

I øvrigt gives der ikke garanti på materialerne udover købelovens bestemmelser.

Tvister:

Ved enhver tvist i anledning af entreprisener det Agerbo Teknik & Miljø ApS´s ret at vælge, om tvisten skal afgøres ved voldgift eller ved de ordinære domstole. Retten i Glostrup er rette værneting.

Særlige bestemmelser vedr. diamantboring/skæring samt brandsikring ifbm. disse arbejder:

Ved diamantboring- eller skæring bruges vand til køling, og forbruget er Agerbo Teknik & Miljø ApS uvedkommende.

Agerbo Teknik & Miljø ApS vil ved enhver opgave udøve størst mulig bestræbelse på at forhindre vandskade på miljøet der omgiver stedet, hvor arbejdet skal udføres. Agerbo Teknik & Miljø ApS påtager sig dog intet ansvar for eventuel skade der skyldes vand.

Køber har selv ansvaret for at fjerne eller beskytte effekter som er sårbare overfor vand og fugt. Køber må endvidere påregne, at der efter arbejdets udførelse vil være en vis udtørringsperiode, og Agerbo Teknik & Miljø ApS påtager sig intet ansvar for eventuelle udgifter forbundet hermed.

Der henvises i øvrigt til BILAG A, prisliste vedr. diamantskæring, som er udleveret sammen med disse salgs- og leveringsbetingelser.

Særlige bestemmelser vedr. affugtningsudstyr

Afmeldelse af affugtningsudstyr skal ske både skriftligt og mundtligt.

Særlige bestemmelser vedr. leje af gravemaskine med fører

Kunden skal forsyne Agerbo Teknik & Miljø ApS med relevante kort over det område, hvor der skal graves, og Agerbo Teknik & Miljø ApS påtager sig intet ansvar for nedgravede rør eller ledninger med mindre disse er tydeligt afmærket på de udleverede kort.

Agerbo Teknik & Miljø ApS påtager sig endvidere intet ansvar for bæreevne i tilfælde af, at der skal opføres bygninger på den grund, hvor arbejdet skal udføres. Agerbo Teknik & Miljø ApS anbefaler, at kunden antager en geotekniker eller ingeniør til vurdering af bæreevne.

Agerbo Teknik & Miljø ApS tager endvidere forhold for, at det unde gravearbejdet viser sig, at der skal graves dybere end det fremgår af tilbuddet for at få tilstrækkelig bæreevne, og arbejdet kan udføres forsvarligt. I et sådant tilfælde accepterer kunden, at Agerbo Teknik & Miljø ApS kan beregne en merpris for det udførte ekstraarbejde.